photo_2016-03-06_00-19-03

جشنِ سده

جشنِ سده یکی از بزرگترین جشن های ایران است که در میان جشن های فراوانی که در ایران برگزار میگردیده است جایگاه ویژه ای دارا بوده است  .در شاهنامه از این جشن چند بار در کنارِ جشنِ نوروز یاد شده است و ای...
54238__20111221123708515

آشنایی با بنیاد

آشنايي با بنياد فردوسي توس به نام خداوند جان و خرد بنیاد فردوسی سازمانی فرهنگی، غیرانتفاعی،غیرسیاسی و مردمی است که اهدافش: حفظ آداب و سنن پسندیده ی ایرانیان ،بخصوص پندار،گفتار و کردار نیک و درست. الف...