1

کارگاه شاهنامه برای کودکان

برنامه ترم جدید کارگاه شاهنامه برای کودکان کارگاه شاهنامه برای کودکان که کار خود را در بنیاد فردوسی آغاز کرده است؛ هدف اصلی اش، علاقه مند سازی کودکان با شاهنامه، تقویت حس میهن دوستی، شناخت مفاهیم مطر...