19

شاهنــامه یک متن دشــوارآسان نماست .

  با دکتر جلال خالقی‌مطلق درباره بازآفرینی‌های هنری از شاهکار حکیم توس شاهنــامه یک متن دشــوارآسان نماست قدس آنلاین/ زهرا دلپذیر : شاهنامه، برگ زرینی از تاریخ، هویت و پیشینه فرهنگی ایران و یکی ...