کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید

کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید

آرش اکبری مفاخر

چکیده
کردارشناسی اهریمن به بررسی رفتارهای اهریمن برای نابودی اهورامزدا و آفرینش نیک او، به ویژه انسان، می پردازد. یکی از این دوره های دشمنی اهریمن با اهوراییان، پادشاهی جمشید است. در این دوره، دیوان با به آسمان بردن جمشید زمینة گمراه کردن او را توسّط اهریمن فراهم می کنند. اهریمن با فریب جمشید، او را به سوی خوارشماری خداوند، دروغ گویی و دیوسرشتی می کشاند. نتیجة این کردار اهریمن، گریختن خرد و فرّه از جمشید و پیوستن آن به گاو برمایه، نماد زمینی مرغ وارغنه است. فرّة جمشید با شیرگاو و خرد او با نماد گرز گاوسر به فریدون می پیوندد. هدف اهریمن و ضحّاک از کشتن گاو، رسیدن به خرد و فرّه است که به ناکامی می انجامد. فرستادگان اهریمن با برقراری پیوند زناشویی با جمشید و خواهرش، آفریده های اهریمنی را گسترش می دهند. کردارهای اهریمن و ضحّاک در پایان، به مرگ نمادین درختی جمشید و دوزخی شدن روان او می انجامد.

کلیدواژه‌ها:کردارشناسی، اهریمن، ضحّاک، جمشید، گاو برمایه، خرد، فرّه، درخت.

جستارهای ادبي ، ١٣٨٨.

۴۱۶۹-۸۲۶۸-۱-PB
https://t.me/bonyadeferdowsitousپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>